Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Šumavsko, z.s.

DĚKUJEME VŠEM, kteří s námi přišli oslavit naše dvacáté narozeniny!

11.5.2024 Malenice

 

 

OPZ

Operační program Zaměstnanost

Obsahuje 45 mil. Kč na projekty v území MAS Šumavsko Podpora projektů ve výzvách: Prorodinná opatření, Komunitní centra a sociální práce, Sociální služby, Sociální podnikání, Zaměstnanost a Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.

logoV rámci Operačního Programu zaměstnanosti má MAS Šumavsko na období 20014 - 2020 (2023) pro projekty žadatelů alokováno přibližně 45 mil. Kč. 

V rámci Operačního Programu Zaměstnanost jsou připraveny 5 oblastí výzev:

 • 1. výzva - Příměstské tábory a dětské skupiny
 • 2. výzva - Komunitní centra a sociální práce
 • 3. výzva - Sociální podnikání - sociální podnik
 • 4. výzva - Sociální a doprovodné služby
 • 5. výzva - Zaměstnanost

 

1. Výzva – Příměstské tábory a dětské skupiny

 • cílem je podpora příměstských táborů a dětských skupin
 • zajištění služeb péče o děti předškolního a školního věku
 • doba konání je omezena pouze na pracovní dny, kdy nemohou zaměstnaní rodiče pečovat o své děti

2. Výzva – Komunitní centra a sociální práce

 • centra začleněná do běžné komunity
 • veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní sociální práce
 • otevřený prostor umožňující lidem scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy (mobilizace zdrojů uvnitř komunity)
 • vznikají jako součást procesu komunitní sociální práce v území
 • jasně definují své aktivity do zakládacích dokumentů (pokud budou žádat o podporu z IROP či OPZ, bude se zakotvení podporovaných aktivit v zakl. dokumentu kontrolovat)
 • nejsou řešeny pobytovou formou
 • jejich cílem je
 • proces vedoucí ke zplnomocnění
 • posílit schopnost osob žijících v komunitě
 • společně zvládat/ovlivňovat znevýhodňující a obtížné interakce
 • zapojovat členy komunity do přímé realizace opatření
 • dosahovat propojování sdílených potřeb a existujících zdrojů
 • stanovovat dosažitelné cíle a dosáhnout práce celého společenství

Aktivity komunitního centra

 • zajišťuje komunitní sociální pracovník
 • musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování/prevenci sociálního vyloučení (řešení sociálních problémů lokality)
 • jsou v souladu s demokratickými hodnotami a lidskými právy všech členů komunity
 • konkrétní podobu aktivit utváří členové komunity podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců/komunity
 • mohou navazovat na poskytování základních činností sociálních služeb, avšak nenahrazují jejich poskytování
 • doplňkové aktivity
 • kulturní/multikulturní aktivity
 • výchovně/vzdělávací aktivity
 • Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ
 • Environmentální aktivity a podpora jejich využití
 • Aktivity podporující zapojování členů komunity do dobrovolnické činnosti
 • musí být popsán vliv na sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
 • těžištěm je vždy přímá podpora členů komunity

Komunitní centra slouží především pro komunitu a její členy. Komunitou se rozumí:

 • skupina lidí, kterou spojují společné sociální problémy a která sdílí společné zájmy, hodnoty, a mezi nimiž jsou živé vazby
 • osoby sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené, žijící v nepříznivé sociální situaci
 • osoby s dlouhodobými obtížemi v interakci s prostředím
 • veřejnost

Základ komunitního centra - Komunitní sociální práce:

 • dlouhodobě působící metoda sociální práce
 • gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník/komunitní sociální pracovník (vždy kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb.)
 • zahrnuje i činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., realizované v přirozené komunitě
 • Principy komunitní sociální práce
 • aktivizace
 • participace
 • zplnomocnění
 • kolektivní/skupinová práce
 • práce s místními zdroji
 • dosažitelnosti úspěchů
 • udržitelnost výsledků a dosažených změn
 • komplexní přístup
 • zodpovědnost, sdílená zodpovědnost
 • reflektivní praxe a celoživotní učení
 • etické zacházení s mocí, vlivem a získanými výhodami
 • Zdroje informací ke komunitní sociální práci
 • Sociální práce na webu MPSV http://www.mpsv.cz/cs/14279
 • Komunitní sociální práce http://www.mpsv.cz/files/clanky/23239/2ssp.pdf

1. Kdo komunitní centrum vede, kdo v něm působí?

 • Komunitní sociální pracovník
 • povinný pro projekty, které žádají podporu z IROP či OPZ
 • osoba kvalifikovaná dle zákona č. 108/2006 Sb. (odbornou způsobilost stanovuje §110 odst. 4, písm. a) až d) a Doporučený postup MPSV č. 2/2018)
 • koordinuje a zastřešuje činnost komunitního centra
 • naplňuje svou prací principy komunitní sociální práce
 • přináší zprávu o tom, které skupiny mají jaké potřeby (skupiny chtějí, aby na ně bylo reagováno)
 • může být zaměstnancem provozovatele komunitního centra na základě pracovní smlouvy, dohody, nebo může řešen jakožto externí dodavatel služeb
 • nemusí být na celý úvazek

2. Další odborní pracovníci dle daných aktivit komunitního centra

 • volitelné, dobrovolné, nepovinné

Jak vytvořit projekt na založení Komunitního centra

Vznik komunitního centra

 1. Jako úplně nová „služba“ a nové zázemí
 2. Jako navazující projekt pro již definovaný problém, který dané území řeší již existující sociální služba (známe problém, známe cílovou skupinu osob, kteří budou komunitní centrum a sociální službu využívat, potřebovat, vyžadovat), ale komunitní centra nebudou nahrazovat její poskytování

Co je zapotřebí si na začátku stanovit

 • hodnoty, principy a metody komunitní sociální práce a zakotvit je v zakládacím dokumentu
 • dodržování etických aspektů komunitní sociální práce a etického kodexu sociální práce
 • vhodnost použití metody komunitní práce v dané komunitě
 • místní zdroje
 • dosažitelné cíle/úspěchy
 • vstupní předpoklady realizátora pro navázání kontaktu a získání důvěry členů komunity
 • časový harmonogram projektu
 • zapojení členů komunity a jejího okolí do společné práce
 • posílení schopnosti komunity zvládat znevýhodňující interakce s okolím
 • rozvíjení participace a garantování vlastnění procesu i výsledků členů komunity
 • rizika a překážky procesu rozvoje komunity 

Každý projekt sleduje plnění těchto indikátorů:

 • Celkový počet účastníků = identifikovaní účastníci přesahující bagatelní podporu
 • Využívání podpořených služeb = anonymní klienti či osoby s bagatelní podporou
 • Kapacita podpořených služeb = počet míst vyjádřený jako maximální počet osob, které může podpořená služba či program v danou chvíli obsloužit
 • Počet podpořených komunitních center = veřejně přístupné zařízení, které vzniklo za účelem uskutečňování aktivit komunitní sociální práce

Co je zapotřebí si hlídat během realizace projektu, pokud komunitní sociální pracovník je hrazen z prostředků OPZ:

 • příjemce má povinnost vést si pro potřeby OPZ evidenci osob podpořených v rámci projektu
 • v případě osob, u kterých je známá totožnost, příjemce vyplní Monitorovací list v IS ESF 2014+
 • v případě anonymních osob bude příjemce vést anonymizovanou evidenci

 

Průběžné konzultace tvorby a realizace projektu komunitních center

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, sekce evropských fondů, oddělení projektů CLLD

https://forum.esfcr.cz/node/120/mas-clld/annotation/

Vaše projekty

Projektové záměry na tvorbu komunitních center konzultujte s kanceláří MAS Šumavsko.

3. Výzva – Sociální podnikání - neinvestiční

Jedním z nástrojů aktivního začleňování je sociální podnikání. Sociální ekonomika představuje souhrn aktivit, které vznikají a rozvíjejí se na konceptu trojího prospěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního. Sociální podniky mohou vytvářet zisk, který přednostně využívají k rozvoji aktivit podniku nebo pro potřeby místní komunity. Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na trhu práce otázky nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a svou činností podporu solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu na místní úrovni s maximálním respektováním udržitelného rozvoje. Zaměstnanci sociální firmy dostávají za svou práci mzdu, stávají se ekonomicky soběstačnými a nejsou závislí pouze na finanční podpoře státu. Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu. 

Projekty zaměřené na rozvoj podnikatelských aktivit, vytváření a zachovávání pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin, rozšíření produkční kapacity, nově zřízené živnosti pro sociální podnikání, atd.

4. Výzva – Sociální a doprovodné služby

Na základě přístupu vedoucího k deinstitucionalizaci sociálních služeb budou podpořeny subjekty poskytující sociální služby a realizující sociální práci s cílovými skupinami. Tyto subjekty mohou fungovat terénní či ambulantní formou.

Budou podpořeny i projekty mimo zákon o sociálních službách a to programy a činnostmi v oblasti sociálního začleňování.

5. Výzva – Zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti na území MAS Šumavska osob z cílové skupiny.

Dotace 2014-2020

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 25 °C 11 °C
středa 26. 6. slabý déšť 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 25/16 °C
pátek 28. 6. slabý déšť 28/17 °C

Partneři a Publicita