Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Šumavsko, z.s.

DĚKUJEME VŠEM, kteří s námi přišli oslavit naše dvacáté narozeniny!

11.5.2024 Malenice

 

 

9. VÝZVA - ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER

irop

VÝZVA NA ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 19. DUBNA 2019

ALOKACE VÝZVY (CZV): 4 826 539 KČ

PODPORA Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REG. ROZVOJ: 95%

 Oprávnění žadatelé:

• obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
• NNO,
• církevní organizace,
• církve.

Podporované aktivity:

Podpora vzniku komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra.
Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.
V době udržitelnosti projektu má žadatel povinnost zajistit minimálně jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra.
Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování registrované služby je však na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách volitelné.

Hlavní podporované aktivity:

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
- nákup pozemků, budov a staveb,
- vybavení pro zajištění provozu zařízení,
- pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb.

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

 

Seminář pro žadatele se bude konat v pondělí 29. 4. 2019 od 10,00 v sídle MAS Šumavsko, Archiváře Teplého 102, Malenice. Pozvánka v příloze, prosím o potvrzení účasti na kusova@massumavsko.cz. Prezentace ze semináře zde.

Dne 2. 7. 2019 zasedala Výběrová komise MAS Šumavsko - zápis je v sekci KANCELÁŘ MAS - Zápisy z jednání a stanovila seznam projektů, které splnily/nesplnily věcné hodnocení - seznam projektů zde.

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel.: 727 887 160, nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

Partneři a Publicita