Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Šumavsko, z.s.

DĚKUJEME VŠEM, kteří s námi přišli oslavit naše dvacáté narozeniny!

11.5.2024 Malenice

 

 

12. VÝZVA - IROP - VYBAVENÍ A MODERNIZACE UČEBEN

irop

Datum vyhlášení výzvy MAS: 18. října 2021

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 18. října 2021, 08:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 18. října 2021, 08:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 19. listopadu 2021, 12:00 hod.

Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj 95%

Celková částka způsobilých výdajů pro výzvu: 1 325 915,67 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 80 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 300 000,00 Kč

 

Podporované aktivity:

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

  • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  • budování bezbariérovosti škol.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Upozorňujeme, že projekt nemůže být zaměřen na nákup elektroniky a HW, dokoupení SW bez vazby na klíčové kompetence IROP, odbornou učebnu počítačů, konektivitu školy nebo kompenzační pomůcky.

Dále upozorňujeme, že tzv. "mobilní učebny" realizovat nelze (jedná se např. o nákup vybavení, které by se používalo ve více třídách, tzn. přenášelo by se).

 

TEXT VÝZVY č. 12 - MAS Šumavsko – IROP - Vybavení a modernizace učeben viz příloha

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti viz příloha

Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení viz příloha

Kontrolní list věcného hodnocení viz příloha

Kontrolní list FN a KP viz příloha

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ ZDE - https://mseu.mssf.cz/

Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, 2014-2020, verze 2 viz příloha

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1“

 

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v ČR bude seminář pro žadatele probíhat formou individuálních osobních konzultací.

Prezentace, kde naleznete všechny informace o výzvě, včetně návodu, jak založit výzvu v systému MS2014+, je k dispozici viz příloha.

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na hanzalova@massumavsko.cz nebo telefonicky: +420 737 289 008.

Děkujeme za pochopení.

 

Dne 15. 2. 2022 zasedla Výběrová komise MAS Šumavsko. Zápis z jednání k dispozici zde.

Výběrová komise stanovila seznam projektů, které splnily/ nesplnily věcné hodnocení, a které byly doporučeny Radě MAS Šumavsko ke schválení financování. Seznam projektů:

Seznam projektů

Dne 4. 3. 2022 bylo ukončeno hlasování per rollam Rady MAS Šumavsko, která vybrala projekty k financování. Zápis z jednání Rady MAS zde. Seznam projektů vybraných Radou MAS k podpoře:

Seznam projektů vybraných Radou MAS k podpoře

Partneři a Publicita