Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Šumavsko, z.s.

DĚKUJEME VŠEM, kteří s námi přišli oslavit naše dvacáté narozeniny!

11.5.2024 Malenice

 

 

10. VÝZVA - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

irop

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. ledna 2021

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+:  15. ledna 2021, 00:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. ledna 2021, 00:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. února 2021, 12:00 hod.

Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj 95%

Celková částka způsobilých výdajů pro výzvu: 6 728 737,120 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

100 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

6 728 737,120 Kč

 

Podporované aktivity:

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

- výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • sociální rehabilitace,
 • pracoviště rané péče,
 • intervenční centra,
 • zařízení následné péče - podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra,
 • terénní programy,
 • tísňová péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

 

Žadatel musí ke dni podání žádosti doložit dokumenty potřebné k poskytování sociálních služeb:

- SOUHLASNÉ STANOVISKO SUBJEKTU, KTERÝ VYDAL STRATEGICKÝ PLÁN SOC. ZAČLEŇOVÁNÍ, KOMUNITNÍ PLÁN SOC.SL. NEBO STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOC. SLUŽEB KRAJE

- POVĚŘOVACÍ AKT, POPŘ. VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE SLUŽEB O ÚMYSLU POSKYTOVATELE SLUŽEB POVĚŘIT VÝKONEM SLUŽBY OBECNÉHO HOSPOD. ZÁJMU...

 

TEXT VÝZVY č. 10 - MAS Šumavsko – IROP - Rozvoj sociálních služeb

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list věcného hodnocení

Kontrolní list FN a KP

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ ZDE - https://mseu.mssf.cz/ 

Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, 2014-2020, verze 2

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty SCLLD“

 

Z důvodu špatné epidemiologické situaci v ČR bude seminář pro žadatele probíhat formou individuálních osobních konzultací.

Prezentace, kde naleznete všechny informace o výzvě, včetně návodu, jak založit výzvu v systému MS2014+, je ke stažení.

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na hanzalova@massumavsko.cz nebo telefonicky: +420 737 289 008.

Děkujeme za pochopení.

 

Dne 12. 5. 2021 zasedla výběrová komise MAS Šumavsko. Zápis z jednání k dispozici zde.

Výběrová komise stanovila seznam projektů, které splnily/ nesplnily věcné hodnocení, a které byly doporučeny Radě MAS Šumavsko ke schválení financování. Seznam projektů zde.

Dne 4.6. bylo ukončeno hlasování per rollam Rady MAS Šumavsko, která vybrala projekty k financování. Seznam zde.

Partneři a Publicita