11. výzva - Rozvoj komunitních center - Základní informace

11. VÝZVA - IROP - ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 

26. dubna 2021

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 

26. dubna 2021, 08:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 

26. dubna 2021, 08:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 

31. května 2021, 10:00 hod.

Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj

95%

Celková částka způsobilých výdajů pro výzvu:

6 510 053, 01 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

100 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

6 510 053, 01 Kč

 

Podporované aktivity:

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,

- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,

- nákup pozemků, budov a staveb,

- pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,

- vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 Podporovaná komunitní centra nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

 

Žadatel, který bude v komunitním centru poskytovat sociální sužbu/ služby, musí ke dni podání žádosti doložit dokumenty potřebné k poskytování sociálních služeb

- SOUHLASNÉ STANOVISKO KRAJE O SOULADU S JEHO KRAJSKÝM STŘEDNĚDOBÝM PLÁNEM ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

- POVĚŘOVACÍ AKT, POPŘ. VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE SLUŽEB O ÚMYSLU POSKYTOVATELE SLUŽEB POVĚŘIT VÝKONEM SLUŽBY OBECNÉHO HOSPOD. ZÁJMU V SOULADU S ROZHODNUTÍM KOMISE 2012/21/EU

 

TEXT VÝZVY č. 11 - MAS Šumavsko - IROP - Rozvoj komunitních center - ZMĚNA

TEXT VÝZVY č. 11 - MAS Šumavsko – IROP - Rozvoj komunitních center

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 

Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list věcného hodnocení 

Kontrolní list FN a KP 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ ZDE 

Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, 2014-2020, verze 2

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty SCLLD“

  • Výzva č. 62 - „Sociální infrastruktura - integrované projekty SCLLD“– dostupná zde.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v aktuálním znění včetně vzorů povinných příloh jsou dostupná zde.
  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v aktuálním znění včetně příloh jsou dostupná zde.

 

Z důvodu špatné epidemiologické situaci v ČR bude seminář pro žadatele probíhat formou individuálních osobních konzultací.

Prezentace, kde naleznete všechny informace o výzvě, včetně návodu, jak založit výzvu v systému MS2014+, je ke stažení zde.

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na hanzalova@massumavsko.cz nebo telefonicky: +420 737 289 008.

Děkujeme za pochopení.


Dne 14. 7. 2021 zasedla výběrová komise MAS Šumavsko. Zápis z jednání k dispozici zde.

Výběrová komise stanovila seznam projektů, které splnily/ nesplnily věcné hodnocení, a které byly doporučeny Radě MAS Šumavsko ke schválení financování. Seznam projektů zde.

Dne 5. 8. 2021 proběhla Rada MAS Šumavsko, která vybrala projekty k financování. Seznam zde.