7. výzva - Rozvoj sociálních služeb - Základní informace

Datum vyhlášení výzvy MAS: 

17. června 2019

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 

17. června 2019, 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 

17. června 2019, 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 

17. září 2019, 10:00 hod.

Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj

95%

Celková částka způsobilých výdajů pro výzvu:

1 346 226,32 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

100 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

1 346 226,32 Kč

 

Podporované aktivity:

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

- výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

- centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

 

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

Žadatel musí ke dni podání žádosti doložit dokumenty potřebné k poskytování sociálních služeb:

- SOUHLASNÉ STANOVISKO SUBJEKTU, KTERÝ VYDAL STRATEGICKÝ PLÁN SOC. ZAČLEŇOVÁNÍ, KOMUNITNÍ PLÁN SOC.SL. NEBO STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOC. SLUŽEB KRAJE

- POVĚŘOVACÍ AKT, POPŘ. VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE SLUŽEB O ÚMYSLU POSKYTOVATELE SLUŽEB POVĚŘIT VÝKONEM SLUŽBY OBECNÉHO HOSPOD. ZÁJMU...


PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ ZDE 


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty SCLLD“

  • Výzva č. 62 - „Sociální infrastruktura - integrované projekty SCLLD“– dostupná zde.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v aktuálním znění včetně vzorů povinných příloh jsou dostupná zde.
  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v aktuálním znění včetně příloh jsou dostupná zde.

 

Bližší informace na semináři pro žadatele, který se koná dne 24. 6. 2019 v Malenicích, Archiváře Teplého 102 (sídlo MAS) od 10 hod. Pozvánka v příloze. Přihlášení k účasti na seminář: kusova@massumavsko.cz do 21. 6. 2019. Prezentace ze semináře bude vložena v příloze.

Dne 21. 11. 2019 zasedala Výběrová komise MAS Šumavsko - zápis je v sekci KANCELÁŘ MAS - Zápisy z jednání a stanovila seznam projektů, které splnily/nesplnily věcné hodnocení - seznam projektů v příloze (bude programem jednání Rady MAS Šumavsko).

Dne 26. 11. 2019 Rada MAS Šumavsko potvrdila vybrané projekty k podpoře v 7. výzvě na Rozvoj sociálních služeb. Seznam podpořených projektů v příloze.

 

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel.: 727 887 160 nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

 

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

Přílohy

Název
TEXT VÝZVY č. 7 - MAS Šumavsko – IROP - Rozvoj sociálních služeb Zobrazit
Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti Zobrazit
Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení Zobrazit
Povinná příloha výzvy č. 14 – Publicita MAS a CLLD Zobrazit
Kontrolní list věcného hodnocení Zobrazit
Kontrolní list FN a KP Zobrazit
Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, 2014-2020, verze 2 Zobrazit
Pozvánka na seminář Zobrazit
Prezentace ze semináře Zobrazit
Seznam projektů Zobrazit
Seznam podpořených projektů Zobrazit