4. výzva - Vybavení a modernizace učeben - Základní informace

Informace k modifikaci 4. výzvy 

K 20. 4. 2018 došlo k modifikaci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu do IROP MAS Šumavsko - Modernizace učeben. Předmětem změny výzvy je navýšení alokace na 16 729 540 Kč. V souvislosti s touto změnou budou podpořeny všechny projekty podané do této výzvy v plné výši požadované dotace.


Datum vyhlášení výzvy MAS: 1. prosince 2017

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 1. prosince 2017, 12:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. prosince 2017, 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:  31. ledna 2018, 12:00 hod.

 

Celková částka dotaze z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 13 500 000,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 50 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 000 000,00 Kč

 

Podporované aktivity pro infrastrukturu základních škol:

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
• pořízení vybavení budov a učeben,
• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podporované aktivity pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:

• stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
• pořízení vybavení budov a učeben


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD"

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh) v aktuálním znění jsou dostupná v příloze.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh - vzory povinných příloh k žádosti o dotaci) v aktuálním znění jsou dostupná zde.

 

Seminář pro žadatele se bude konat ve čtvrtek 5. prosince 2017, od 13:00 v v ZŠ Vodňanská Prachatice (Vodňanská 287). Prezentace se semináře v příloze.

Seminář pro příjemce se bude konat dne 27. listopadu 2018, od 10:30 v ZŠ Vimperk, Smetanova 405. Prezentace se semináře a informace k realizaci a udržitelnost projektů najdete v dokumentech.

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel.: 727 887 160, nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

Přílohy

Název
Aktuální znění výzvy Zobrazit
Aktuální seznam podpořených projektů po modifikaci výzvy Zobrazit
Seznam projektů, které splnily věcné hodnocení Zobrazit
Seznam projektů předložený Radě MAS ke schválení Zobrazit
Seznam přijatých projektů, které splnily administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti Zobrazit
Text 4. výzvy MAS Šumavsko - Modernizace učeben Zobrazit
Příloha výzvy č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení 4. výzvy Zobrazit
Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, 2014-2020 Zobrazit
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce Zobrazit
Prezentace ze semináře Zobrazit