6. výzva - Rozvoj sociálních služeb - Základní informace

Datum vyhlášení výzvy MAS: 1. prosince 2017

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 1. prosince 2017, 12:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. prosince 2017, 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. ledna 2018, 00:00 hod.

 

Celková částka dotaze z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 4 000 000,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 50 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 4 210 530,00 Kč

 

Podporované aktivity:

  • stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,
  • nákup pozemků a staveb,
  • pořízení vybavení,
  • pořízení automobilu pro účely poskytování trénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury sociálních služeb definovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Z této výzvy nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory (§49), domovy se zvláštním režimem (§50) a soc. služby určené pouze pro cílovou skupinu senioři.

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD"

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh) v aktuálním znění jsou dostupná zde.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh - vzory povinných příloh k žádosti o dotaci) v aktuálním znění jsou dostupná zde.

 

Bližší informace na semináři pro žadatele, který se bude konat v úterý 5. prosince 2017, od 9:00 v RC Sluníčko - Portus Prachatice  (Starokasárenská 192). Prezentace ze semináře v příloze.

Seminář pro příjemce se uskuteční dne 29. 11. 2017, od 9:00 hod. v Nízkoprahovém klubu Portus Prachatice, Velké náměstí 14, Prachatice. Prezentace a další informace k realizaci projektů najdete v dokumentech.

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel.: 727 887 160, nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

Přílohy

Název
Seznam podpořených projektů, které prošly věcným hodnocením a schvalovacím procesem MAS Zobrazit
Seznam přijatých projektů, které prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti Zobrazit
Text výzvy č. 6 - Rozvoj sociálních služeb Zobrazit
Příloha č. 1 výzvy 6 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení Zobrazit
Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, 2014-2020 Zobrazit
Prezentace ze semináře Zobrazit