9. výzva PRV - Základní informace

 9. výzva do Programu rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy:                                27. 3. 2023

Začátek příjmu žádostí o dotaci:                  11. 4. 2023

Ukončení příjmu žádostí o dotaci:                27. 4. 2023

Termín registrace projektů na RO SZIF:       28. 6. 2023

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů. Seminář se bude konat 28. 3. 2023 od 9:00 hodin v prostorách Fary Malenice, Archiváře Teplého 1.

Základní informace:

V rámci výzvy je vyhlášena Fiche 7 Žijeme venkovem.

Alokace výzvy: Kč 5 522 408,-

Oprávněný žadatel: NNO ( existence déle než 2 roky) a církve

Minimální výše způsobilých výdajů: Kč 100 000,-

Maximální výše způsobilých výdajů: Kč 500 000,-

Způsobilé výdaje opatření e) Vybrané kulturní památky:

 • obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků (nejedná se o opravu)
 • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

  Způsobilé výdaje opatření f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven:

  •     rekonstrukce, obnova, rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny,  toalety, sklady a technické místnosti)
  •     nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí
  •     pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost 
  •     mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost - mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany apod.), pódia vč. zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, venkovní topidla, ozvučovací, osvětlovací a projekční vybavení
  •     doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty vč. základního vybavení) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

  Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

  Žádost o dotaci se podává prostřednictvím portálu farmáře: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod (zde je odkaz na přihlášení do portálu farmáře. Nejprve je nutno podat žádost o přístup do portálu farmáře na pobočku SZIF v Prachaticích, nebo ve Strakonicích).

  Povinnou přílohou žádosti o dotaci je soulad projektového záměru s rozvojovým dokumentem obce.

  Pravidla kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace pro opatření 19.2.1. zde.

  Postup pro vygenerování žádosti o dotaci v portálu farmáře vč. podání na MAS a RO SZIF zde.

  V případě Vašeho zájmu kontaktujte Hanku Lukešovou:

  • email: lukesova@massumavsko.cz
  • tel: 724 058 536

  Těšíme se na Vaše projektové záměry!


  Seznam přijatých projektů zde.