MAP Vimperk III - Základní informace

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022906

 Anotace projektu: Projekt MAP je zaměřen na podporu a udržení společného plánování a sdílení aktivit na území Prachaticka vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání s cílem rozvoje gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování projektu: projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

Harmonogram projektu: 4/2022 – 11/2023

Doba trvání projektu: 20 měsíců

 

Rozpočet projektu: 2 261 420,00 Kč

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Rozvoj a aktualizace MAP
  • Evaluace procesu místního akčního plánování


Realizační tým projektu:

Hlavní manažer projektu: Jana Dolanská (dolanska@massumavsko.cz, tel: 725 317 357)
Administrativní pracovník: 
Jana Dolanská (dolanska@massumavsko.cz, tel: 725 317 357)
Manažer klíčových aktivit projektu: 
Eliška Tomanová (tomanova@massumavsko.cz, tel: 730 174 830) 
Metodik projektu: 
Mgr. Naděžda Kramlová
Evaluátor MAP: Magdalena Chytrová