Od 1.1.2023 realizuje MAS Šumavsko, z.s. projekt s názvem: Živé a šťastné Šumavsko OPZ +. Projekt je zaměřen na podporu a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v prostředí venkova. MAS Šumavsko, z.s. ve svém projektu podpoří oblast sociálního začleňování a posilování rodinných vazeb. Aktivity jsou směřovány do přirozeného prostředí těchto osob. Jsou využívány metody na aktivní zapojování a participaci členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů či řešení problémů. 

V rámci aktivity KA 2 (komunitní práce na území MAS) je aktuálně podpořeno 10 komunit. Každá komunita složená z cílové skupiny osob má svého komunitního pracovníka, do jehož kompetencí patří mapování dané komunity a jejich potřeb, síťování, plánování akcí a mnoho dalšího. Tuto aktivitu garantuje sociální komunitní pracovník. Tento pracovník dohlíží na dodržování principů komunitní práce a participaci členů komunit. Nedílnou součástí jeho práce je i být v úzkém kontaktu s jednotlivými komunitními pracovníky. 

Mezi podpořené komunity patří malenická a dvě čkyňské komunity tvořené z místních seniorů. Ve Vacově a ve Vimperku je podpořena komunita maminek s dětmi na mateřské dovolené. V Prachaticích jsou aktivní tři komunity. Z čehož dvě jsou realizované v neziskové organizaci Krebul, o.p.s. Cílovou skupinou těchto dvou komunit jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Třetí prachatická komunita je realizována taktéž v neziskové organizaci Portus, o.p.s., kde se setkávají maminky s dětmi. Tato komunita spadá pod aktivitu KA 4 (rodinné centrum). Posledním místem realizace komunity je Vlachovo Březí, tato komunita je taktéž tvořena z místních seniorů. Nově vzniká komunita v obci Kvilda, která je nahrazena za komunitu v rodinném centru Naomi v Prachaticích.

Setkávání komunit probíhá v pravidelných intervalech, které si komunity samy stanovily. Projekt Živé a šťastné Šumavsko OPZ + dále podporuje komunity doplňkovou aktivitou zaměřenou na vzdělávání členů a na rozšiřování jejich kompetencí např. rodičovských. Semináře či vzdělávací akce probíhají ve všech zmíněných komunitách.

V rámci aktivity KA 3 (dětský klub a venkovské komunitní tábory) jsou posilovány a rozvíjeny přirozené vazby v komunitě mezi dětmi.  Dětský klub je realizován během školního roku pro děti ze všech základních škol v Prachaticích. V letních měsících jsou realizovány komunitní tábory pro děti z tohoto klubu. Klub je otevřen každý všední den v odpoledních hodinách s flexibilní úpravou provozní doby dle potřeb rodičů. 

 

            Aktivita KA 4 (rodinné centrum) je zaměřena na aktivizaci rodin s malými dětmi v Prachaticích za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déle trvající sociální izolací. Přínosem setkání je sdílení a předávání zkušeností, zvyšování rodičovských kompetencí aj.

 

Aktivita KA 5 (Šumavsko v síti) se zatím nerealizuje.


Aktivita KA 6 (pomáháme pečujícím o umírající a truchlícím) je zaměřena na pomoc pečujícím osobám o terminálně nemocné pacienty a jejich blízké v období péče od zjištění terminální diagnózy přes období umírání, období těsně po úmrtí, dobu truchlení až do odeznění potřeb. V rámci aktivity sociální pracovník doprovází pečující osoby obdobím umírání i truchlení, poskytuje jim poradenství, duchovní podporu, sdílí s nimi péči o blízkou osobu a zajišťuje odbornou pomoc.