Výzva k zapojení do činnosti pracovních skupin MAP ORP Prachatice II

Dovolujeme si požádat zástupce organizací ve vzdělávání a zájemce o účast v pracovních skupinách MAP II.

Oproti předchozímu akčnímu plánování dochází ke změně a činnost jedné pracovní skupiny nahradí činnost čtyř pracovních skupin:

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG /MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

 

Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP

 

Pracovní skupina pro další témata

Zabývat se tato pracovní skupina bude tématy v rámci volitelných a doporučených opatření MAP - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství v základních školách, rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, investice do rozvoje kapacit základních škol a další.

 

V případě zájmu o účast v některé z pracovních skupin (možnost zapojení do více pracovních skupin zároveň), prosím, kontaktujte kolegyni Lucii Pechouškovou, pechouskova@massumavsko.cz, tel: 727895212 nejpozději do 15. června 2018.

 

První jednání pracovních skupin se předpokládá v září 2018. Četnost setkání se předpokládá cca 
1x – 4 x za rok.

Prosíme o předání informace Vaším kolegům, potenciálním zájemcům příp. delegujte Vaše zástupce.