Režijní výdaje MAS Šumavsko, z. s. II. - Základní informace

Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010090

Projektem bude podpora zacílena na realizaci Strategie CLLD MAS Šumavska pro programové období 2014-2020, která navazuje na úspěšnou realizaci programu LEADER v uplynulém období. Podporovány jsou aktivity spojené s realizací Strategie CLLD, např. s přípravou a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, administrace vyhlašovaných výzev vč. poskytnutí podpory žadatelům při příjmu žádostí o podporu i v udržitelnosti projektu, monitorování a evaluace SCLLD.

Cílem projektu je úspěšné zajištění administrativního chodu v rámci realizace SCLLD na území MAS Šumavsko, z.s. a navazování partnerství ve venkovském regionu. Jde především o  bezchybnou a úspěšnou administraci jednotlivých OP (PRV, IROP, OPZ), dále pak o zvýšení absorpční kapacity území prostřednictvím animace SCLLD v území, zvýšení absorpční kapacity škol a školských zařízení prostřednictvím animace školství a úspěšnou a bezchybnou realizaci a administraci projektů spolupráce s maximálním využitím dané alokace.