Podmínky přistoupení členů MAS

Vznik členství

Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která sídlí či působí v regionu územní působnosti spolku, a která se ztotožňuje s cílem spolku.

Členové jsou přijímáni do spolku na základě své přihlášky. Přihláškou zájemce o členství vyjadřuje svou vůli být vázán stanovami spolku a dalšími předpisy spolku a dává svůj souhlas s evidencí údajů o sobě v seznamu členů spolku. O přijetí za člena rozhoduje Rada spolku.

Práva členů MAS

Každý člen spolku má právo:

 • podílet se na činnosti spolku a účastnit se jednání Valné hromady
 • účastnit se aktivit pořádaných spolkem
 • podávat návrhy a podněty pro činnost spolku a Rady spolku
 • kdykoliv se vyjádřit k aktivitám spolku
 • kandidovat do Rady spolku a dalších orgánů spolku

Povinnosti členů MAS

Každý člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, vnitřní předpisy spolku a usnesení orgánů spolku
 • řádně a včas platit členské příspěvky
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
 • aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 • účastnit se jednání Valné hromady a všech orgánů spolku, jichž je členem, nebo se při neúčasti pokud možno předem řádně omluvit